ВОЄННИЙ СТАН

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля ______________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) ____________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Бурштинська міська рада

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)

 (код ЄДРПОУ 04357466)

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкт господарювання

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111 тел. (03438) 44-936

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

2.1 Планована діяльність, її характеристика. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Дністер в селі Новий Мартинів Бурштинської міської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Характеристика планованої діяльності. Планованою діяльністю передбачено розчистити русло ріки Дністер на довжині 384 м з метою збільшення пропускної здатності русла при проходженні паводкових вод р.Дністер. Плановані роботи здійснюватимуться бульдозером та екскаватором.

Технічна альтернатива 1. Розчистка русла земснарядами. В зв’язку з гідрологічними параметрами русла річки та механічним складом грунту виконання робіт земснарядами є неможливим.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: село Новий Мартинів Бурштинської міської ради. Необхідність планованої діяльності саме на даній ділянці річки Дністер викликана тим, що на даній ділянці проектування утворилися острови (наноси), що зменшують січення русла.

Територіальна альтернатива 1. Утворений внаслідок піщано-гравійної суміші острів зменшує поперечне січення русла річка, що збільшуєш швидкісний потік, який в свою чергу призводить до руйнування корінних берегів. З огляду на це, територіальна альтернатива недоцільна.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності забезпечить позитивний вплив, а саме:

 • Покращить гідро-механічний стан річки;
 • Зменшить навантаження руслових потоків при проходженні паводків;
 • Понизить рівні паводкових вод, що в свою чергу призведе до зменшення території затоплення.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На основі аналізу матеріалів натурного обстеження та виконаних  топографічних і гідрологічних вишукувань передбачено розчистити русло ріки Дністер в селі Новий Мартинівна на довжині 384 м.

Площа земляних робіт по розчистці русла – 2,17 га.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно нормативам та діючого законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативного впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов’язані зі здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров’я населення та його безпеки, стурбованістю людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище.

щодо технічної альтернативи 1. Аналогічні планованій діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1. Не розглядалася.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

– польове  обстеження  ділянки  ріки;

– інженерно-топографічне вишукування;

– виготовлення проектно-кошторисної документації;

– розроблення Оцінки впливу на навколишнє середовище;

– розміщення  інвентарних  тимчасових  приміщень,  необхідних  для  ведення  робіт;

– доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів;

До  заходів  захисту території при  будівництві  належить:

– дотримання технології, що буде передбачена проектом при розробці ґрунтів, щоб уникнути ерозійних процесів;

– охорона землі  від  забруднення  відходами  будівництва;

– охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від  попадання в них побічних відходів  будівництва).

щодо технічної альтернативи 1 Аналогічні планованій діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1 Не розглядалася.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат та мікроклімат: Негативного впливу на клімат та мікроклімат під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Повітряне середовище: Забруднення повітряного середовища та шумове забруднення в період робіт розчистки русла буде мати тимчасовий характер.

Геологічне середовище: Негативного впливу на геологічне середовище не передбачається.

Водне середовище: Забір води з річки Дністер не передбачається. Скиди у водний об’єкт не здійснюватимуться. Водопостачання під час провадження планованої діяльності здійснюватиметься за рахунок привозної води. Потенційні джерела забруднення ґрунтових вод відсутні.

Ґрунт: Під час провадження планованої діяльності виконуються заходи по збереженню ґрунтового покриву. Значного негативного впливу на ґрунт не передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Під час провадження планованої діяльності не будуть руйнуватися місця мешкання тварин і гніздування птахів. Негативний вплив на р. Дністер мінімальний.

Навколишнє соціальне середовище: Забруднення повітряного середовища, яке носить тимчасовий характер, при проведенні будівельних робіт не буде негативно впливати на життєдіяльність населення.

Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу на навколишнє техногенне середовище не передбачається

щодо технічної альтернативи 1. Аналогічні планованій діяльності.

територіальна альтернатива 1. Не розглядалася.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Підпункт 7 пункту 10 частини 3 статті 3 (Друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля) – проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації  стану русел річок.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. №824 (зі змінами), тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається

Держводагенство України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23 А, тел./факс (0342) 52-61-50,

e-mail: main@eco.if.gov.ua, контактна особа – Андрій Дмитрович ПЛІХТЯК.

Попередній Рішення 42 сесії міської ради восьмого скликання від 22.12.2022 року

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено