Укладання колективних договорів

В усіх країнах колективний договір традиційно розглядається як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між роботодавцями і працівниками. Гнучкість і пристосованість колективних договорів давно підтверджені практикою, бо їх результати відповідають життєвим інтересам соціальних партнерів та їх представників.

Під визначенням «колективний договір» слід розуміти усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з іншого боку, однією чи кількома представницькими організаціями працівників або, за відсутності таких організацій, — представниками самих працівників, належним чином обраними і уповноваженими згідно з чинним законодавством. Він укладається на підприємствах, в установахорганізаціяхнезалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Зміст колективного договору визначають сторони. У ньому передбачаються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництваі праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування оплати праці;
 • встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат(премійдоплатнадбавок та інші);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • встановлення режиму роботи, тривалості робочого часуі відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборона дискримінації.

У змісті колективного договору конкретизуються правові норми, встановлені державою. Наприклад, конкретизується тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці,  встановлюються умови праці, якщо згідно з законодавством це віднесено до компетенції суб’єктів договірного регулювання. Сторони встановлюють особливості оплати праці працівників конкретного підприємства. Може йтися про підвищення рівня пільг і гарантій, встановлених законодавством. Наприклад, за кошти роботодавця для працівників можуть додатково встановлюватися пільги і компенсації. Заповнюються прогалини у трудовому праві. Разом з цим умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і їх забороняється включати до договорів і угод.

Отже роботодавцям, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, необхідно укласти колективні договори з профспілковими органами, а уразі їх відсутності з представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

На підприємствах, установах та організаціях міста де в колективних договорах не були враховані   зміни чинного законодавства щодо оплати праці які були введені з 1 січня 2017 року та вимоги яких на теперішній час суперечать чинному законодавству необхідно узгодити колективні договори із чинними редакціями Кодексу Законів про Працю та Закону України « Про оплату праці».

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали, чи їх уповноваженими представниками. Сторони, що підписали колективний договір щорічно в строки передбачені колективним договором звітують про їх виконання. Особи, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені  трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору несуть відповідальність за  статтями Кодексу України про Адміністративні Правопорушення.

Повідомна реєстрація колективних договорів , змін та доповнень до них здійснюється у відділі соціального захисту населення Бурштинської міської ради.

Відділ соціального захисту населення

Попередній Про запровадження послуги «муніципальна няня»

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено