Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за І півріччя 2015 р

Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за І півріччя 2015 р

Оновлення освіти полягає в переході на новітні педагогічні та управлінські технології. Навчальні заклади сьогодні мають довести свою спроможність розв’язувати на сучасному рівні як традиційні, так і нові завдання, бути гарантом культурного і морального розвитку народу; довести відповідність освітнього процесу державним освітнім стандартам. Щоб вирішити ці завдання, заклади освіти мають змінюватися, розвиватися.

У системі освіти міста Бурштина функціонують 10 навчальних закладів, з них: 1 гімназія; 3 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів; 2 НВК (школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад); 4 дошкільні навчальні заклади.
У 2014-2015 навчальному році зусилля відділу освіти і науки, методичного кабінету, керівників установ освіти зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем та виконанні перспективних завдань, викладених у Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, Програмі розвитку освіти міста Бурштина на 2015 рік (останній документ є відкоригованим логічним продовженням відповідної програми Галицького району).

Базовим завданням для освітян міста є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти та подальше утвердження її національного характеру, підготовка до роботи в умовах реалізації вимог нового законодавства з питань освіти.

Організація роботи відділу освіти і науки
Труднощі в організації роботи відділу освіти і науки Бурштинської міської ради у І півріччі 2015 року полягали, в першу чергу, в необхідності забезпечення послідовності в управлінні освітою при переході цієї функції від відділу освіти Галицької райдержадміністрації до відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. Органи управління освітою планують свою роботу на календарний рік, а методичні служби – на навчальний. Ця розбіжність обумовила виникнення певних проблем при передачі справ, які вдалося вирішити вже при закінченні навчального року.

На даний час у відділі освіти і науки організована ефективна робота і управлінського персоналу, і методичного кабінету, і бухгалтерії.

Дошкільна освіта
Динаміка народжуваності дітей у місті є практично стабільною. Так, станом на 01.07.2015 на обліку перебувало 1146 дітей дошкільного віку: 217 дітей віком 5-6 років, 206 – віком 4-5 років, 198 – 3-4 роки, 196 – 2-3 роки, 198 – 1-2 роки, 131 дитина віком до 1-го року.

Захворюваність дітей віком від 0 до 6 років складає в середньому 12 дітей за півроку на один ДНЗ, найбільше поширені захворювання органів дихання, серед них гострі респіраторні захворювання, гострі бронхіти, ангіни, отити. Дефекти мови має 113 дітей дошкільного віку. Серед 209-ти цьогорічних першокласників є 14 дітей з вадами мови.

Контроль за станом здоров’я дітей у дошкільних закладах забезпечують 4 медичних сестри, 1 логопед, психологічний супровід виховання дітей забезпечують 3 практичні психологи.

Основною умовою для підвищення опору дитячого організму до захворювань, збереження та зміцнення їх здоров’я, нормального росту й розвитку дітей є забезпечення збалансованого харчування.
Належна увага приділяється організації харчування дітей. У дошкільних закладах організовано триразове харчування. Середня вартість одноденного меню 17 грн. Аналіз виконання норм продуктів харчування дає підставу зробити висновок, що норми основних продуктів харчування виконано на 76 %. Спостерігається недовиконання норм риби у харчуванні дітей. Для забезпечення якісного харчування необхідна сума у розмірі 22 гривні.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується виконанням програм розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевне¬ний старт»; виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»; розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Дошкільні заклади працюють за фізкультурно-оздоровчим, розвивально-пізнавальним, художньо-естетичним напрямами.

Освітній процес у ДНЗ здійснює 64 педагогічних працівники, з них з повною вищою освітою – 43 (67%).
На придбання лікарських засобів було виділено на кожний ДНЗ близько 1000 гривень. Розпочато ремонт паркану дошкільного навчального закладу №3. Постільна білизна та іграшки придбані за батьківські кошти.
Розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільних навчальних закладах ще не повною мірою відповідає вимогам навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення. Тому пріоритетним напрямком роботи залишається й надалі наповнення та осучаснення навчально-виховного простору, підготовка до реформування галузі, пов’язаного з наступним проведенням адміністративної реформи та прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту».

В дошкільній освіті залишається ряд проблемних питань:
– збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;
– зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів в частині забезпечення їх кухонним та технологічним обладнанням, спортивним інвентарем, дитячими меблями та м’яким інвентарем;
– забезпечення оптимального підходу до якісного збалансованого харчування, зокрема дієтичного;
– вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному віці;
– забезпечення якісного психологічного супроводу розвитку дитини.

Забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів
Відділ освіти і науки провів глибокий аналіз мережі навчальних закладів, тенденцій її розвитку як в розрізі учнівського контингенту (додаток 1), так і в розрізі формування класів (додаток 2). Паралельно проведено первинний облік дітей дошкільного та шкільного віку, який на даний час перебуває в стані погодження та уточнення робочими групами навчальних закладів.

Підготовлені різні проекти реформування мережі навчальних закладів міста з орієнтацією на зміни в законодавстві про освіту, вибирати найкращий варіант потрібно буде депутатам міської ради, враховуючи те, що державних грошей немає, а є гроші платників податків. Зрозуміло, що починати цей процес зараз немає сенсу, бо ще не визначені кінцеві орієнтири. Так, 6 липня 2015 року у Львові відбулися громадські дебати на тему «Реформування освіти та децентралізація», під час яких проблеми мережі аналізував заступник Міністра освіти і науки Павло Полянський. Остаточного оптимального варіанту реформування системи освіти на даний час ще немає.

Комп’ютеризація та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Особлива увага приділялась питанням використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Впроваджувалися різноманітні методики використання НКК. Водночас, у навчальних закладах міста ще не набуло достатнього поширення застосування на уроках комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів, які дають змогу вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і своєчасно його скоректувати. Це зумовлюється ще недостатнім рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, недостатньою підготовкою педагогічних кадрів різних спеціальностей та малою кількістю необхідного програмного забезпечення.

Процес інформатизації освіти регулювався відповідно до державних нормативних документів. Державна цільова програма «Сто відсотків» передбачала у період до 2015 року стовідсоткове впровадження ІКТ у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комуні¬ка¬ційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року втратила чинність на підставі Постанови КМУ № 71 від 05.03.2014, але система освіти не може обійтися без продовження процесу комп’ютеризації.

Відділом освіти і науки розроблена програма інформатизації та комп’ютеризації загальної середньої освіти на 2015 рік, яка є підпрограмою Програми розвитку освіти міста на 2015 рік з урахуванням втрати чинності наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 серпня 2011 р. № 931 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2014 р. № 347.

Інформаційні технології поступово впроваджуються у практику управлінської діяльності директорів навчальних закладів. Управлінська діяльність; бібліографічна діяльність; збір, накопичення і обробка методичної інформації, створення фонду науково-методичної інформації; навчання і самоосвіта все ширше і частіше вирішуються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Забезпечено методичний супровід учасників інформатизації освіти. З цією метою розроблено сайт відділу освіти і науки, який має сторінку в соціальній мережі Facebook та власний канал на YouTube з можливістю прямих трансляцій та проведення відеоконференцій. Власні сайти мають 3 навчальні заклади: гімназія та загальноосвітні школи № 2, 3. Офіційний сайт «Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради працює паралельно з двома сайтами методичного спрямування: «Шкільництво» та «Шкільна освіта». Всі перелічені ресурси поступово наповнюються якісним контентом.

Проведена підготовча робота зі створення системи баз даних, яка повинна дати змогу отримати ефективну і універсальну систему управління навчально-виховним процесом. Всі навчальні заклади міста завершили створення баз даних для інформаційної системи управління освітою (ІСУО) на початок 2015-2016 навчального року, але подальше використання системи ІСУО потребує фінансування, яке складає близько 15050 грн за невиключну ліцензію на програмний комплекс «Курс» та 4220 грн щорічно за обслуговування (додаток 3).
Важливим джерелом оновлення матеріальної бази інформатизації є благодійна допомога навчальним закладам. Ще у 2013 році її розмір склав 87260 гривень, за рахунок чого придбано 17 персональних комп’ютерів, 2 проектори.

На даний час всі навчальні заклади міста забезпечені комп’ютерною технікою. Всього у загальноосвітніх навчальних закладах міста налічується 5 навчальних комп’ютерних комплексів, 109 персональних комп’ютерів, 3 інтерактивні комплекси, 5 мультимедійних проекторів. Водночас, більше 80% наявних персональних комп’ютерів експлуатуються більше 5 років і морально застаріли.

Проблемним залишається питання підключення до мережі Інтернет шкільних бібліотек.
Для нормативно-правового супроводу науково-методичної роботи розроблено Положення про веб-ресурс «Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради».

Відповідно до листа Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 21.04.2015 № 01/264 «Про опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою «Партнерство в навчанні» організовано проходження освітянами курсу «Навчання з основ технології», розроблені методичні рекомендації щодо проходження педагогічними працівниками курсу «Навчання з основ технології».

У стадії розробки перебуває питання поглибленого вивчення інформатики в Бурштинській гімназії.
Для забезпечення продовження інформатизації освіти необхідно:
– формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі освіти міста, застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із традиційними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
– оновлення застарілого парку комп’ютерної техніки;
– створення бази для впровадження дистанційного навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;
– створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами.

Упровадження інклюзивної освіти
Інклюзивна освіта – робота з дітьми з особливими освітніми потребами в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.

Інклюзивна освіта в Бурштині відбувається, в основному, у дошкільних навчальних закладах, оскільки у дошкільному віці можна менш травматично, ніж у шкільному, ввести дитину з особливими потребами до кола інших дітей. Діти дошкільного віку демонструють нижчий рівень агресивності та більш високий рівень позитивного сприйняття дітей з особливими потребами, ще не мають схильності до викреслювання дітей з особливими потребами з кола спілкування. У дошкільних навчальних закладах міста перебуває 3 дитини з особливими освітніми потребами.

У школах інклюзивна освіта зводиться до навчання за індивідуальною програмою, що спотворює саму ідею інклюзивної освіти. У загальноосвітніх навчальних закладах міста на індивідуальній формі навчання за станом здоров’я навчаються 12 дітей, що потребують корекції фізичного чи психоемоційного розвитку.

Актуальним залишається питання застосування психодіагностичного інструментарію та корекційних програм у роботі з вказаною категорією дітей, які, як правило, потребують адаптації (зміна характеру подачі матеріалу, без зміни змісту або концептуальної складності завдання), рідше, модифікації відповідно до індивідуальних особливостей дитини.

Забезпечення якісного психологічного супроводу навчально-виховного процесу
У навчальних закладах міста працюють 6 практичних психологів, 3 соціальних педагоги. Практичні психологи та соціальні педагоги працювали в 2014-2015 н.р. над проблемою «Посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів».

На загальношкільних конференціях психологічною службою виносилися питання на обговорення для батьків першокласників на тему: «Поради батькам першокласників», для батьків п’ятикласників: «Проблеми п’ятикласникам».

Успішно проведена просвітницька робота серед батьків та учнів. Протягом року до спеціалістів психологічної служби було багато звернень з боку батьків та учнів з різноманітних питань, що вже свідчить про доцільність та ефективність роботи служби.

Важливою складовою роботи психологічної служби залишається співпраця з адміністрацією ЗНЗ, ДНЗ, педагогічним та батьківським колективами, громадськими організаціями, службами у справах сім’ї та молоді з метою адекватного психолого-педагогічного супроводу дітей.

Створення здоров’язберігаючого середовища в навчальних закладах
Пріоритетним завданням освіти міста є виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.

У навчальних закладах міста проводиться робота щодо втілення державних програм, спрямованих на охорону здоров’я дитини та формування у неї свідомого ставлення до особистого здоров’я. Зокрема, забезпечується формування здоров’язбережувальних компетенцій та життєвих навичок як систематично, в процесі вивчення самостійних навчальних предметів – «Основи здоров’я», так і опосередковано, в процесі вивчення інших предметів – біології, фізичної культури, трудового навчання і т. д.

У загальноосвітніх та дошкільних закладах здійснюється ефективний психолого-педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу.

Значна увага приділяється виконанню Закону України «Про охорону дитинства» в частині забезпечення безкоштовними обідами учнів 1-4 класів.

Було здійснено заходи щодо забезпечення закладів освіти необхідними медичними препаратами.
Керівні кадри загальноосвітніх навчальних закладів пройшли навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

З метою популяризації здорового способу життя з 18 березня по 13 травня проведено спортивні змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Раціональне збалансоване харчування – одна з найважливіших гарантій міцного здоров’я дитини
Організація харчування в закладах освіти м. Бурштина здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Безкоштовними обідами забезпечені учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.
Забезпечено безоплатними обідами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Вартість харчування у ЗНЗ – 4 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 8 грн, для дітей із малозабезпечених сімей – 4,00 грн.

Вартість харчування у ДНЗ:
– для груп раннього віку – 8 грн.;
– для дошкільних груп – 10 грн;
– для дошкільних груп с. Вигівка – 7 грн.

На сьогодні укладено договори на постачання харчових продуктів, в тому числі проведено тендерну процедуру закупівлі яловичини.

Відділом освіти і науки ведеться систематичний контроль за якістю харчування у ДНЗ та ЗНЗ.

Оздоровлення та соціальний захист
У 2015 році оздоровлення дітей проходило у формі занять у пришкільних літніх мовних таборах. Табори діли на базі 5 навчальних закладів – Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бурштинської гімназії та Бурштинського НВК.

Літні мовні табори в м. Бурштині відвідувало 200 учнів. Вартість харчування 1 учня на 1 день – 15 грн.
Від оплати за харчування у ДНЗ протягом січня-червня 2015 року звільнено 23 дітей, у т. ч. дітей із сімей учасників АТО, дітей з малозабезпечених сімей, а також на 50% – 10 дітей з багатодітних сімей, у ЗНЗ – 6 учнів із сімей учасників АТО.

Робота з обдарованою молоддю
Одним із пріоритетних напрямів роботи відділу освіти і науки є турбота про обдаровану, талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток.

Школярі міста впродовж минулого навчального року брали участь у багатьох конкурсах, серед них: Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика, конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, Різдвяні фестини, конкурс учнівських проектів «Я – громадянин України», Міжнародні конкурси «Кенгуру», «Бобер», «Левеня»; щорічний турнір юних математиків, Всеукраїнський конкурс «Колосок».
26 учнів навчальних закладів міста брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, з них 14 стали переможцями (призерами). Доцільно підкреслити якість знань бурштинських школярів: з Галицького району призерів було 9, середнє місце бурштинських учасників – 6, галицьких – 8,3.

Національне виховання учнівської молоді, формування громадянина-патріота
Протягом ІІ півріччя 2014-2015 н. р. у навчальних закладах міста проведено виховні заходи, присвячені Дню пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, Міжнародному дню рідної мови, річниці Революції гідності та подіям на Майдані Незалежності (лютий 2015), річниці з дня народження Тараса Шевченка та Михайла Вербицького (березень 2015), Дню конституції Пилипа Орлика, річниці Чорнобильської катастрофи (квітень 2015), Дню пам’яті і примирення, Дню матері, Міжнародному дню сім’ї, Дню Європи, Дню Героїв, Дню слов’янської писемності і культури (травень 2015).

Розробляється план дій щодо реалізації заходів, передбачених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641.

Кадрове забезпечення
У загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 198 педагогічних працівників (основних працівників – 194, сумісників – 4). Склад педпрацівників за кваліфікаційними категоріями:
– вища категорія – 111,
– 1 категорія – 33,
– 2 категорія – 17,
– спеціаліст – 33,
– с/спец. освіта – 4.

Серед педпрацівників є 179 жінок і 19 чоловіків. Середній вік працівників станом на 01.07.2015 – 47 років. Оптимальний статистичний середній вік педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для вказаного статевого складу ≈ 39 років. Це означає, що в цілому педагогічні колективи на 8 років «пережили» середньостатистичний вік найвищого творчого розвитку. Трудові колективи з такими характеристиками, як правило, відзначаються високим рівнем консерватизму.

Модернізація змісту і форм науково-методичної діяльності
Методичний кабінет відділу освіти і науки працює відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії Бурштинської міської ради від 05.03.2015 р. № 12/52-15. Розроблено Положення про методичну раду методичного кабінету відділу освіти і науки Бурштинської міської ради, Положення про міські спортивні змагання серед навчальних закладів, Положення про міські учнівські олімпіади з української мови та математики в початковій школі (3, 4 клас), Програму розвитку освіти міста Бурштина на 2015 рік.

Методичний кабінет працював над науково-методичною проблемою «Формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах реформування освітньої галузі та адміністративно-територіального підпорядкування». Протягом І півріччя 2015 року була забезпечена наступність у методичній роботі, організованій в умовах роботи навчальних закладів у системі освіти Галицького району.

Проведено моніторингові дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах, переходу від пропедевтичних курсів у 6-7 класах, впровадження курсу «Фінансова грамотність».
Здійснений методичний супровід упровадження інновацій: «Технологія саморозвитку» М.Монтессорі; Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»; Здоров’язберігаюча технологія В.Ф.Базарного; Технологія «Читання та письмо для розвитку критичного мислення».

В обласному конкурсі «Педагогічна знахідка» брали участь власні методичні розробки вчителя біології Бурштинської гімназії Бандури Наталії Степанівни (3 місце) та вихователя Бурштинського ДНЗ № 3 Туз Тетяни Михайлівни.

До початку нового навчального року повноцінно запрацює веб-ресурс відділу освіти і науки, на якому передбачено систему віртуальних форм методичної роботи.

Відділ освіти і науки

Опубліковано: 11.08.2015

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено